Menu
Your Cart

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Kupujúcemu doporučujeme oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a s Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Predávajúci:

AVENTYS, s.r.o.

Karpatské námestie 10A

831 06 Bratislava


Slovensko

IČO: 46963570
DIČ: 2023680263
IČ DPH: SK2023680263

Okresný súd Bratislava I, oddiel s.r.o. vložka č. 86430/B, zoznam výpisov č.117/13

Banka: Tatra banka

Číslo účtu: 2944040017/1100 

IBAN 811000000002944040017

Adresa sídla :

Karpatské námestie 10A

831 06 Bratislava
Slovensko

 

Kupujúci:

Spotrebiteľ - fyzická osoba

poskytuje predávajúcemu len tie svoje kontaktné údaje, ktoré sú nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom vyslovene neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj predpismi s ním súvisiacimi.

Spotrebiteľ – právnická osoba, SZČO

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj predpismi s ním súvisiacimi. Individuálna zmluva s kupujúcim je nadriadená obchodným podmienkam. Podnikateľský subjekt, ktorý objedná 20 a viac kusov okuliarov môže nakupovať za veľkoobchodné ceny. Nový obchodný partner - veľkoodberateľ, musí pri registrácii prejsť schvaľovacím procesom. Po overení vašich údajov vás budeme kontaktovať a obdržíte jedinečný vstupný kód. Registráciu veľkoobchodu akceptujeme iba po vyplnení všetkých údajov potrebných pre daňové účely a uvedení kontaktov.

Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase jeho objednávky. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci kupujúcemu dopredu potvrdí e-mailom cenu a termín dodania. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávka nebude realizovaná.

Objednávať je možné:

 • Prostredníctvom elektronického obchodu na www.bollesafety.sk
 • Elektronickou poštou na adrese obchod@bollesafety.sk
 • Telefonicky na čísle +421 911 622 118

Pre správne vybavenie objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol nasledovné údaje:

 • Objednávkové číslo, príp. presný názov a množstvo tovaru
 • Fakturačné údaje, meno a tel. číslo kontaktnej osoby
 • Adresa pre doručenie tovaru
 • Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité

Prevzatie zásielky od prepravcu

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet a poškodenie balíkov) podľa priloženej faktúry. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ak sa nezhoduje s kúpnou zmluvou tým, že je napr. neúplná alebo poškodená.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom alebo telefonicky a spísať s prepravcom protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Neuznaná dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nie je v rozpore s kúpnou zmluvou.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a to v deň vystavenia objednávky, a v prípade, že produkty ešte neboli predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Vrátený tovar musí byť kompletný v pôvodnom balení a nepoškodený. Nemôže niesť známky používania. Tovar prosím zasielajte poistený, nakoľko neručíme za stratu, alebo poškodenie cestou k nám. Poštovné k nám hradí zákazník a zásielka nesmie byť odoslaná na dobierku. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Tovar vyrobený na základe záväznej objednávky zákazníka nie je možné vrátiť odstúpením od zmluvy.

Tovar sa taktiež nedá vrátiť v prípade, ak je kupujúcim podnikateľský subjekt (kúpna zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom) v prípade, že nie je vopred zjednané inak s vedením spoločnosti.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v tom prípade, že sa objednaný tovar počas vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať, alebo sa zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už kupujúci za tovar zaplatil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.

Zodpovednosť za správnosť údajov

Prevádzkovateľ nákupného portálu upozorňuje, že informácie na webových stránkach sú z časti prebraté z tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Napriek maximálnej snahe prevádzkovateľ nemôže teda bezvýhradne garantovať správnosť obsahu.

Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií z internetového obchodu, alebo odkazových webových stránok, pokiaľ neboli tieto informácie na prianie zákazníka následne písomne potvrdené zo strany firmy.

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité len na uskutočnenie plnenia zmluvy medzi kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (meno a adresa dodania).

Poštovné

U fyzických osôb ak si zákazník nevyberie inú možnosť je základné poštovné účtované vo výške 3.0 eur s DPH pri objednávke do 200€. Pri nákupe nad 200€ je poštovné bezplatne. U právnických osôb je odpustené poštovné nad sumu 200 eur v nákupných cenách. 

Dodacie podmienky

Ak sa nedohodne inak, dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v priebehu 5 pracovných dní. Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej služby DPD alebo Slovenskej pošty. V prípade že kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Zákazník je povinný vo vlastnom záujme po doručení zásielky skontrolovať balík, či tovar nie je mechanicky poškodený. Ak zistíte mechanické poškodenie zásielky, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť k nám.

Platobné podmienky

V rámci nášho internetového obchodu môžete realizovať:

 • platbu vopred na náš účet
 • platbu kuriérovi pri doručení zásielky na dobierku, resp. na pošte

Reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v našej spoločnosti. Reklamácia musí byť odkomunikovaná so zamestnancom spol. Aventys s.r.o. vopred telefonicky resp. emailom pred samotným dodaním reklamovaného tovaru. Zásielky bez predošlej komunikácie nebudú akceptované.

Ako postupovať pri reklamácii

Na všetok tovar ponúkaný našou firmou sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Ak sa v tejto dobe vyskytnú na výrobku chyby spôsobené výrobou, alebo požitým materiálom, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Záruka neplatí na chyby spôsobené:

 • mechanickým poškodením spôsobeným pri preprave, nešetrnom používaní, alebo páde
 • zásahom nepovolanej osoby vrátane užívateľom
 • znečistením a zanedbanou údržbou
 • extrémnymi teplotami pod -20 C a nad +60 C
 • pôsobením rôznych agresívnych chemických látok vrátane liehu a morskej vody

 

V prípade akejkoľvek reklamácie je nevyhnutné doručiť reklamovaný tovar na vlastné náklady na adresu spoločnosti na posúdenie jej platnosti !

 

Zuzana Weiserová

Chalúpkova 156/19

02204 Čadca

tel. +421 908 497 681

Upozorňujeme zákazníkov, že zásielky na dobierku nepreberáme